Ekologistyka

Elektrośmieci

opublikowane: 2 gru 2015, 11:29 przez Lesław Giżyński

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zmusza nas do zmian w przepisach dotyczących sposobu zbierania tego typu odpadów komunalnych. Nad zmianami pracują parlamentarzyści i z dużym prawdopodobieństwem  można powiedzieć, że prace zakończą się już w tym roku kalendarzowym. Nowe przepisy obowiązywały by od przyszłego roku. Najważniejsze zmiany dotyczą:

-  zobowiązania sprzedawców detalicznych do nieodpłatnego przyjęcia niektórych         zużytych   urządzeń. Klient oddając zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny w punkcie handlowym nie musi jednocześnie kupić nowego produktu (dotyczy to sklepów o pow. nie mniejszej  niż  400 m2 i wielkości sprzętu o rozmiarach zewnętrznych nie przekraczających 25 cm.)

- kolejna zmiana ułatwiająca życie konsumentom  to z pewnością taka, że  sprzedawca, który dostarczy  towar do domu klienta  musi odebrać stary produkt, nie wymagając z tego tytułu dodatkowej opłaty.

Zmiany dotyczą także  firm zbierających elektrośmieci. Przepisy zawarte w nowej ustawie zakazywać będą zbierania niekompletnego sprzętu z którego ktoś wcześniej wymontował części w celu ich sprzedaży np. na złomowisku. W przypadku niekompletnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych jedyną możliwości ich legalnego pozbycia się jest  pozostawienie w wyznaczonym  miejscu tzw. Punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Wydaje się, że proponowana zmiana przepisów wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jednakże na efekty wprowadzanych zmian i ich ocenę trzeba będzie trochę poczekać ponieważ to zazwyczaj życie zweryfikuje, czy  kierunek zmian jest słuszny.

                                                    

    Lesław Giżyński

EKOLOGISTYKA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

opublikowane: 18 paź 2015, 03:51 przez Anna Herbut - Giżyńska

Plan pracy koła zainteresowań – „ Ekologistycy ” rok szkolny 2015-2016 

Prowadzący: mgr Aleksandra Thiemann, mgr Anna Herbut- Giżyńska, mgr Lesław Giżyński

( nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zawodowych logistycznych)

Zapraszamy !!!

Cele działalności:

Ogólne:

ü        Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie ekologistyki


Szczegółowe:


- Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz  propagowanie wśród młodzieży zasady zrównoważonego rozwoju

- Doskonalenie postaw odpowiedzialności za dobra przyrodnicze

- Kształtowanie postaw szacunku dla składników przyrody

- Pobudzanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów do działania

- Planowanie i realizacja konkretnych zadań praktycznych, pozwalających bliżej przyjrzeć się problemom ekologistyki

- Współpraca z instytucjami, organizacjami  środowiska lokalnego

- Udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące współczesnych ekoproblemów.

Zadania na rok szkolny 2015/2016:

ü      - Udział w konkursach, olimpiadach ekologicznych: „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej

     - Prowadzenie zakładki – EKOLOGISTYKA  (Szkolna Strona Internetowa STRONY TEMATYCZNE)

     - Gospodarka odpadami- spotkanie ze specjalistami w dziedzinie, wycieczka przedmiotowa

     - Odnawialne Źródła Energii- warsztaty naukowe pod hasłem: Czy warto?

CO NOWEGO W TEMACIE ODPADÓW….

opublikowane: 24 maj 2015, 13:49 przez Anna Herbut - Giżyńska   [ zaktualizowane 24 maj 2015, 13:50 ]

W miesiącu styczniu w  Dzienniku Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to:

·         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz.87 z dnia 17.01.2015 r.) oraz

·         ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122 z dnia 22.01.2015r.).

 Dla mieszkańców gmin najważniejszymi zmianami ich dotyczącymi bezpośrednio są:

  •     Zmiana dotycząca określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne. Nowa  stawka  uzależniona   jest od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem  (publikowana corocznie  w Monitorze Polskim).
  •     Wprowadza się nowe kryteria opłaty za odbiór odpadów które nie są zbierane selektywnie. Nowa stawka maksymalna równa będzie dwu-krotności opłaty podstawowej za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się także  kryteria umożliwiające tzw. zwolnienia podmiotowe.
  •    Kolejna zmiana dotyczy wyłączenia z  obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat. Dzięki temu zmiany stawek opłat nie będą powodowały dodatkowej wizyty w urzędzie w celu korekty deklaracji  (wystarczy, że uiszcza się opłatę w wysokości wskazanej w nowym zawiadomieniu).


Lesław Giżyński 

Ustawa "śmieciowa"

opublikowane: 31 mar 2014, 23:19 przez Mariusz Andrzej Szymański

Nowe stawki opłat.

 

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać nas będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta ustaliła następujące ich wysokości:

  1. W przypadku gdy odpady komunalne, powstające na terenach gospodarstw jedno-       i wielorodzinnych zbierane są i odbierane w sposób selektywny:

        - 10,50 zł od osoby.

  1. Natomiast dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny stawki wynoszą odpowiednio:

·         na terenach zabudowy jednorodzinnej:

   - 15 zł od osoby,

·         na terenach zabudowy wielorodzinnej:

   - 12,50 zł od osoby.

Takie zróżnicowanie stawek umożliwiła nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r.

 „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.  Interesujące nas zmiany  zostały wprowadzone   w  rozdziale 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”       w art. 6k. pkt. 4.  Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa    w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. „

                                                                                                        Opracował Lesław Giżyński

1-5 of 5