Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

STYPENDIUM SZKOLNE o charakterze socjalnym

opublikowane: 2 wrz 2022, 12:00 przez Mariusz Szymański

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Wniosek składają rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające z wyszczególnieniem formy i kwoty otrzymywanych świadczeń.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się 1) jednorazowych, pieniężnych świadczeń socjalnych, 2) wartości świadczeń w naturze, 3) świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych, 4) zasiłków celowych, 5) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 7) świadczenia wychowawczego (500+) dla rodzin i rodzin zastępczych, 8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, 9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); 10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów; świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ do emerytury lub renty nie przekraczającej 1.896,13 brutto), 11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; 13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) – chodzi jedynie o zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, 14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.

U. poz. 2270); 15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); 16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.); 17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykul/293/6540/stypendia-szkolne-o-charakterze-socjalnym

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można także pobrać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11.

Comments