Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Opieka zdrowotna

opublikowane: 25 wrz 2019, 07:13 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 25 wrz 2019, 07:14 ]
Działając w oparciu o ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), która weszła w życie 12 września 2019 r., informujemy, iż szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniom do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej - profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej.
W przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów (wyrażonej na piśmie
i złożonej u wychowawcy klasy) szkoła realizuje ww. obowiązek poprzez:

1)      profilaktyczną opiekę  zdrowotną pielęgniarki środowiskowej w gabinecie zlokalizowanym                   w szkole;

2)      opiekę stomatologiczną lekarza dentysty nad uczniami w miejscach określonych w umowie                  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez organ prowadzący szkołę, tj.

a)      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologicznej w Chełmnie – Małgorzata Żuchowska, ul. Rybacka 4/7, Chełmno;

b)      Gabinet Stomatologiczny Bożena Tomaszewska, ul. Dworcowa 18, Chełmno;

c)       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KARWIDENT” w Chełmnie Małgorzata Karwasz-Szerszeń.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Comments