Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Konkurs pt: „ZS2 - przekonaj mnie, że warto”

opublikowane: 13 lis 2014, 11:21 przez Mariusz Andrzej Szymański   [ zaktualizowane 13 lis 2014, 12:26 ]

Zespół ds. Promocji Szkoły serdecznie zaprasza

do udziału w konkursie na najciekawszy tekst reklamowy pt.:

„ZS2 - przekonaj mnie, że warto”

Postanowiliśmy oddać głos młodzieży, by przemówiła do swoich nieco młodszych rówieśników w tak ważnej sprawie jak wybór szkoły po ukończeniu gimnazjum. Liczymy na Waszą przenikliwość, umiejętność obserwacji i świeże spojrzenie.


Mamy apetyt na dawkę czegoś, czego sami byśmy nie napisali bo z pewnością inaczej postrzegamy pewne sprawy.

Dla młodych umysłów być może większą podnietą niż atrakcyjne nagrody materialne takie jak: słuchawki, myszka bezprzewodowa czy pendrive, będzie informacja o tym, że wybrane fragmenty nagrodzonych prac zamierzamy umieścić w materiałach reklamowych, które będą publikowane i rozpowszechniane w regionie wiosną przyszłego roku. 

Zapraszamy!


Regulamin konkursu promującego ZS nr 2 w Chełmnie

1.  Zespół ds. Promocji Szkoły zaprasza chętnych uczniów do udziału w konkursie:

   „ZS2 - przekonaj mnie, że warto”.

2. Cel Konkursu.

Opracowanie przez młodzież tekstu lub innej formy przekazu promujących szkołę i kierunki kształcenia w ZS2.

3. Uczestnicy.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ZS2 wykonując indywidualnie pracę konkursową.


4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- rejestracja uczestnika konkursu, zgłoszenia przyjmować będzie p. Aleksandra Thiemann do 18. 11.2014r., do          godziny 11.20,

- udział w spotkaniu informacyjnym 18.11.2014 r., godzina 11.20. sala 16,

- złożenie pracy konkursowej w terminie do 02.12.2014 r.,

- konkurs trwa od 18.11.2014 r.  do 02.12.2014 r.


5. Wymagania dotyczące prac konkursowych.

Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:  

Ø  powinna zawierać informacje na temat kierunków kształcenia w ZS2:

1)      Technik ekonomista

2)      Technik handlowiec

3)      Technik informatyk

4)      Technik logistyk

5)      Technik mechanik

6)      Technik organizacji reklamy

7)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ø  powinna zawierać autorskie przemyślenia Uczestnika konkursu dotyczące zalet nauki w ZS2.

Ø  praca może być wykonana w dowolnej technice.


6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu.

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2014 r.,
- oceny prac konkursowych dokona i werdykt sformułuje jury w składzie:
Aleksandra Thiemman, Ilona Wiśniewska, Agnieszka Kotlewska, Mariusz Andrzej Szymański.
- lista Laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w całości lub części w kampaniach promujących ZS2. Nazwiska autorów pojawią się pod wykorzystaną pracą Ucznia.


7.Nagrody.

            Przewiduje się następujące nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora szkoły:

- słuchawki,

- bezprzewodową myszkę

- pendrive


8. Postanowienia dodatkowe.

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do treści prac nadesłanych na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego prac przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

9. Postępowanie reklamacyjne.

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.

Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie do Organizatora.

 10. Postanowienia końcowe.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Comments