Szkoła‎ > ‎

Aktualności

List gratulacyjny dla dyrektora #zs2chelmno

opublikowane: 12 paź 2022, 01:00 przez Mariusz Andrzej Szymański   [ zaktualizowane 12 paź 2022, 01:01 ]

W dniu 10.10.2022r. w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dla dyrektorów szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Wśród wyróżnionych szkół znalazł się Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie. To ogromne wyróżnienie w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej niech będzie podziękowaniem za włożony trud zarówno dla nauczycieli jak i uczniów naszej szkoły oraz impulsem do dalszej ciężkiej pracy.


STYPENDIUM SZKOLNE o charakterze socjalnym

opublikowane: 2 wrz 2022, 12:00 przez Mariusz Szymański

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Wniosek składają rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające z wyszczególnieniem formy i kwoty otrzymywanych świadczeń.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się 1) jednorazowych, pieniężnych świadczeń socjalnych, 2) wartości świadczeń w naturze, 3) świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych, 4) zasiłków celowych, 5) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 7) świadczenia wychowawczego (500+) dla rodzin i rodzin zastępczych, 8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, 9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); 10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów; świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ do emerytury lub renty nie przekraczającej 1.896,13 brutto), 11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; 13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) – chodzi jedynie o zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, 14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.

U. poz. 2270); 15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); 16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.); 17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykul/293/6540/stypendia-szkolne-o-charakterze-socjalnym

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można także pobrać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11.

Wypoczęci? Gotowi na nowe wyzwania? Stęskniliście się?

opublikowane: 22 sie 2022, 09:56 przez Mariusz Szymański   [ zaktualizowane 22 sie 2022, 09:58 ]

1 września o godzinie 9:00 spotykamy się na szkolnym boisku.
Obowiązują stroje galowe, więc zwróćcie uwagę, by odpowiednio się ubrać. Starszych uczniów prosimy o ustawienie się klasami. Prosimy również o odpowiednie zachowanie podczas uroczystości.

Stypendia dla tegorocznych maturzystów

opublikowane: 1 sie 2022, 03:15 przez Mariusz Szymański

Drodzy maturzyści, w załącznikach przekazujemy informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

Wyniki matur

opublikowane: 8 lip 2022, 02:57 przez Mariusz Szymański

CHWALIMY SIĘ !!!

Tegoroczni absolwenci – jesteśmy z Was dumni! Powody do dumy ilustrują najlepiej poniższe wykresy. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wśród uczniów kończących technikum w br. szk. wyniosła 91,5%, w województwie kujawsko-pomorskim – 68,8%, a w kraju – 69,2%. Wyrazy uznania dla uczniów oraz ich nauczycieli.

Wykres

REKRUTACJA 2022/2023

opublikowane: 8 lip 2022, 00:13 przez Agnieszka Krakowiak

Informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w naszej szkole zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na parterze 19 lipca (wtorek) o godz. 12:00. Natomiast lista osób przyjętych i nieprzyjętych - 25 lipca (poniedziałek) - również o godz. 12:00 

Dziękuję

opublikowane: 24 cze 2022, 05:09 przez Agnieszka Grzymska

"Zrób z życia arcydzieło"
Fryderyka Karzełka


Za ok 18 lat razem DZIĘKUJĘ - nauczycielom, pracownikom ZS2, Rodzicom oraz wszystkim uczniom (szczególnie moim obecnym i byłym wychowankom).
Za okazane serce, zrozumienie, za wsparcie.

Agnieszka Grzymska

Wakacji nadszedł czas...

opublikowane: 21 cze 2022, 12:07 przez Agnieszka Grzymska

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji,
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń,
uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

opublikowane: 21 cze 2022, 12:00 przez Agnieszka Grzymska

24 czerwca 2022r. o godzinie 9:00 odbędzie się na szkolnym boisku uroczystość zakończenia roku 2021/2022r.
Zapraszamy

Uwaga stypendia!!!

opublikowane: 14 cze 2022, 10:37 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 14 cze 2022, 10:54 ]

Od 24 czerwca br. rusza nabór wniosków o stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,50 i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.
Każdy uczeń, który będzie ubiegał się o uzyskanie stypendium musi załączyć opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz niezbędne oświadczenia (szczegóły u wychowawców). Wnioski i pozostałe dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka stypendia) lub zgłosić się do pani Grażyny Blicharz. Wypełnione wnioski wraz z całą dokumentacją prosimy składać w terminie do 6 września br. również do pani Grażyny Blicharz.

1-10 of 1108